نمونه ی سوالات نگارشی واملای دوره ی راهنمایی (تدوین خانم پور غلام دبیر ادبیات ف
نویسنده : اکبری - ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٩
 

ضمن تقدیر وتشکر از سرکار خانم پور غلام ودبیران محترمی که درارتقای وبلاگ تلاش می کنند نمونه ی سوالات وگفتاری پیرامون نحوه ی ارزشیابی دروس املا وانشا وارزشیابی تکوینی ونهایی که با تلاش سرکار خانم پور غلام دبیر ادبیات فارسی مدرسه ی راهنمایی هاجر تدوین شده است تقدیم می کنیم .

لطفا در ادامه ی مطلب کلیک نمایید.


 

 

 

 

نام آموزشگاه: راهنمایی هاجر                                                 باسمه تعالی                                                     تعداد سوالات:

نام:                                                                سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی                                وقت:

نام خانواداگی:                                                             سوالات امتحانی پایه اول                                           تعداد صفحه:

نام درس:                                                                           شهرستان چناران                                                  نام طراح سوال: خانم

نوبت:                                                                                                                                                            ساعت شروع:

شماره داوطلب:                                                                                                                                              تاریخ امتحان:

1-  با توجه به معنی، املای کدام غلط است. (5/0)

حیات: زندگی                          رعفت: مهربانی                            بامک: بام کوچک                              اندرز: پند

 

2-غلط های املایی را در متن زیر پیدا کنید و درست آن را بنویسید. (5/1)

«امام خمینی یکی از مهم ترین حوضه های علمیّه ی اسلامی را در قوم تعسیس کرد»

 

3- دو واژه بنویسید که با ظ آغاز شود.  (5/0)

 

4- معنی کدام گزینه «پاداش» است. (5/0)                      صواب                        ثواب

 

5- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید. (1)

همه دانش آموزان سرگرم بازی در .............. مدرسه بودند. (حیات/ حیاط/ هیات)

مریم در ماه ................. به مسافرت می رود. (سفر/ صفر)

 

6- املاء صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید.(4)

«اگر زبان فارسی از میان رفته بود ما امروز آسار گران بها و شاحکارهای اسلامی ارزنده ای هم چون مصنوی، گلستان، دیوان حافز و صدها اثر دیگر نداشتیم.

 

7- در کدام گزینه کلمه دو تلفظی وجود دارد.(1)

1)با هر یک از آن ها آشنایی دیرینه دارم

2)اندک اندک صحرا از نظرم ناپدید شد.

3) خود را بزرگ حس می کردم.

 

8- به کدام گزینه «گزار» اضافه می شود.(1)

قانون                                      خدمت                                               فرو                                          پایه

 

 

نمونه سوالات املایی

پایه دوم راهنمایی

1-در کدام گزینه غلط املایی به کار رفته است.

الف) یا الهی و ربّی! همه را چشم امید به درگاه تو باز است.

ب)انقلاب کرامط انسانی را به جامعه بازگرداند.

ج)در ایران نشستن در مجالس آداب خاصّی دارد.

2- غلط املایی را در متن زیر پیدا کنید.

زیبایی طبیعت منحسر به سبزه و گل نیست. گاه شاید خوار بنی که در سینه ی کویر روییده و بوته ی یک گل وحشی که در عمق درهّ ای از دل سربرآورده و یا تک درختی که در بیابان برای رفع عشق به انتظار باران نشسته زیباست.

3-در کدام گزینه کلمه دو تلفظی دیده نمی شود.

الف)یکی نغز بازی کند روزگار                    که نشاندت پیش آموزگار

ب)دانش تو را پاسبان است تو مارا نگهبان

ج)اگر دانشمند دانش خود را تباه سازد

4- از میان کلمات داخل پرانتز کدامیک برای متن داده شده مناسب است.

الف)همه فرزندان از ........... به پدر و مادر خود وابسته می باشند (خوردی،خُردی)

ب)کار نیک در نزد خداوند اجر و .......... اُخروی دارد. (صواب ، ثواب)

5- دو کلمۀ مقدّم و مقدم را در جای اصلی خود بنویسید.

دانش آموزان در صف ............... علم دانش اند.

............. شما را به سال دوم راهنمایی گرامی می داریم.

6-با توجه به متن زیر، صحیح غلط های املایی خط کشیده شده را بنویسید.

دوران حکومت پهلوی با خفغان و استبداد همراه بود و انقلاب اسلامی پرتو امیدی بود که به همّت مردم از درون عثر بیدادگری نمایان گشت و مردم توانستند از هر گونه وابستگی در فضای پر تراوت آزادی تکریم انسانی را تجربه کنند.

7-کدامیک از دو واژه مقابل معنای اصل و بنیان را می دهد.                        اثاث                               اساس

8- املای همه گزینه ها جز گزینه ............ با توجه به معنی درست است.

حیات: زندگی                              بدیع: تازه                           فراقت: آسایش                              زرّین: طلایی

9- واژه ی حصار با کدام کلمه هم خانواده نیست.                             محصول                          محصور                      محاصره

1- ارزشیابی تکوینی:        20نمره

آموزش تکوینی (مستمر): روخوانی متن با رعایت آهنگ و لحن مناسب. درک مطلب. خودارزیابی. دانش های زبانی و ادبی. کارگروهی. حفظ شعر. مطالعه . کتاب خوانی و پژوهش. توانایی سخنوری و فن بیان. پاسخ به فعالیت ها و تمرین ها. شعرخوانی و روان خوانی

یادآوری: نمره هر یک از ریز مواد بالا به تشخیص معلم و متناسب با شرایط کلاس و درس تعیین می شود.

ارزشیابی پایانی:              20نمره

خواندن: 10 نمره (رواخوانی 5+ درک مطلب5)

شناخت واژگان در جمله: 3نمره (مترادف . مخالف. شبکه معنایی «مراعات النظیر و ارتباط معنایی زنجیره واژگان» )

دانش های زبانی و ادبی : 5نمره (دانش زبانی 2+ دانش ادبی 2+ تاریخ ادبیات 1)

حفظ شعر :                      2نمره

نمره نهایی : میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی (20=2:40=2×20)

یادآوری : در هر نوبت به دلخواه از دانش آموز فقط یک شعر حفظی خواسته شود.

2- املاء فارسی: کتبی     20 نمره

ارزشیابی تکوینی:            20نمره

20نمره املای تقریری تقسیم برد و+ 10 نمره فعالیت املایی نحشو نوشتن

ارزشیابی پایانی :            20نمره

20نمره املای تقریری تقسیم بر 2+ 10 نمره فعالیت املایی بخش نوشتن

نمره نهایی: میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20=2: 40= 20+20)

یادآوری: املای تکوینی (مستمر) همیشه ازدرس خوانده شده نیست می توان از درس های پیشین و حتی دیگر کتاب های درسی همان پایه نیز املاء گفت

3- انشاء فارسی    20 نمره

ارزشیابی تکوینی: 20 نمره

10 نمره انشاء + 10 نمره فعالیت های نگارشی بخش نوشتن

 

 

ارزشیابی پایانی : 20 نمره

10 نمره انشاء+ 10 نمره  فعالیت های نگارشی بخش نوشتن

نمره نهایی: میانگین ارزش یابی تکوینی + پایانی (20= 2: 40 = 20+20)

لازم است در ارزشیابی انشاء به موارد زیر توجه شود.

1)رعایت نظم منطقی و پرورش موضوع

2) به کارگیری درست نکته های نگارشی، دستور و املایی

3)تاکید و توجه به استفاده از جمله های نو و خلاقانه در انشاء

4) بهره گیری از تخیل

5)توانایی بهره گیری از عنصر توصیف

6)به کار گیری واژگان مناسب و تعبیرها و ترکیب های خوش ساخت

7)استفاده از آیات و روایات مناسب با موضوع

8)به کارگیری امثال و حکم و اشعار مناسب

هدف های ارزشیابی را می توان در مقوله های زیر به طور کلی مورد بررسی قرار دارد:

1:ارزشیابی به عنوان وسیله ای برای شناخت توانایی و زمینه های علمی دانش آموزان و تصمیم گیری برای انجام دادن فعالیت آموزشی است.

2-برای شناساندن هدف های آموزشی در فرایند تدریس است.

3-برای بهبود و اصلاح فعالیت آموزشی است.

4-برای شناخت نارسایی های آموزشی دانش آموزان و تلاش برای ترمیم و بهبود آن هاست.

5-برای ایجاد رغبت و کسب عادات صحیح آموزشی در دانش آموزان است نه صرفاً برای تهدید افراد قوی و ضعیف

 

 

 

 

 

نمونه سوالات درس املاء

پایه سوم راهنمایی

 

1- کدام واژه معنی «پادشاه» را می دهد.                      مُلک                     مَلِک                     مَلَک

2- کدام واژه معنی «قدرت داشتن» را می دهد:            اغتدار                   اقتدار                   اقطدار

3-واژه ی (توقف) با کدامیک از کلمات زیر هم خانواده است.

اتفاق                                      واقعه                                          توقع                                            متوقف

4- باتوجه به لغات داده شده معنی کدام گزینه غلط است. 

قریحه : زوق                         تحلیل: بررسی                            سبک: روش                                  غنی: بی نیاز

5- باتوجه به معنی، املای کدام گزینه غلط است.

انحطاط : فروافتادن                قفلت: بی خبری                      سعادت: خوشبختی                          تنبیه: هوشیار کردن

6-املای صحیح واژه های مشخص شده را بنویسید.

نام تو رخصت رویش است و تراوت                    

کربلا قرارگاه اُشّاق است.

زخایر زیر زمینی روزی به پایان می رسند و تو از آن قافل هستی.

7-شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید:

الف)این عمل شما بسیار ......... و............   دارد (سواب/ اجر) (صواب/ عجر) (ثواب/ اجر)

ب)همه دانش آموزان به طرز زندگی و .......... جانوران علاقه دارند. (حیات، حیاط، حیات)

8-غلط های املایی را در متن زیر پیدا کنید و شکل صحیح آن ها را بنویسید.

جوان ایرانی نیاز دارد که در وحله اول تاریخ فرهنگ دینی و ملّی خود را بشناسد.

این ملاتفت بپزیر که عاقل در مهمّات توقّف جایظ نشمرد.

9-جمله بندی کدام گزینه درست است.

تمامی بندهای تومن می برم

می برم من تمام بندهای تو

من تمامی بندهای تو می برم


 
comment نظرات ()